Algemene voorwaarden

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden het volgende:

 • Een verwijzing naar een persoon geldt als verwijzing naar een natuurlijk persoon, personenvennootschap of een rechtspersoon;

en

 • Het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.
 1. Bruinhard Mediation is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75881012.
 2. Een overeenkomst is elke afspraak tussen de opdrachtgever en Bruinhard Mediation tot het verlenen van diensten door Bruinhard Mediation ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bruinhard Mediation Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 4. Elke afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Bruinhard Mediation zijn overeengekomen.
 5. Iedere inkoop of algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Bruinhard Mediation deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Bruinhard Mediation, en van degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd (inclusief het eigen risico van de opdrachtgever) krachtens de door Bruinhard Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis met de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 7. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Bruinhard Mediation jegens de opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000, -.
 8. Alle offertes en aanbiedingen van Bruinhard Mediation zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 9. Bruinhard Mediation kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 10. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, inhuur deskundigen, tenzij anders aangegeven.
 11. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Bruinhard Mediation aan te geven wijze.
 12. Indien facturen van Bruinhard Mediation geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd.
 13. Bruinhard Mediation zal bij de inschakeling van derden (zoals advocaten, adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  Bruinhard Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 14. De opdrachtgever vrijwaart Bruinhard Mediation tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bruinhard Mediation samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Bruinhard Mediation.
 15. Annulering door de opdrachtgever dient per e-mail te geschieden. Bij annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij Annulering tussen 24 en 72 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten. De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bruinhard Mediation.
 16. Indien Bruinhard Mediation en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 17. Bruinhard Mediation behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 18. Op de rechtsverhouding tussen Bruinhard Mediation en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.